title
חקלאות בארי'חקלאות בארי', מאגדת את הגד"ש, הפרדס, החוחובה ועדר הבקר ובה כעשרים וחמישה עובדים. היא הוקמה ב1996 במהלך שאיגם את משאבי החקלאות בבארי בענפיה השונים. לטובת כך נרתמו היכולות המקצועיות בצוותים השונים.
הנהלת 'חקלאות בארי' רואה את כל ענפי החקלאות כמכלול אחד, הטרקטורים, הציוד, וכוח האדם מנוידים בהתאם לצורך. כתוצאה מכך מביאים נכסי כוח האדם, הקרקע והמים בבארי תוצאות משופרות ונמצאים בצמיחה מתמדת.

הגד"שבענף כעשרה גידולים ובהם חמניות, חיטה, גידולי שחת, בוטנים ואבטיחים. הוא מתמחה בגידול תפוחי אדמה אביביים, צנוניות וגזר, המיועדים ברובם לייצוא. כעשרה אחוז מהגידולים אורגניים, המרכזיים שבהם גזר ותפוחי אדמה המשווקים לאירופה.

החוחובה


מטע החוחובה אורגני רובו ככולו. השמן מופק מגרעיני החוחובה בבית בד בו שותפה בארי ומשווק תחת המותג דזרט אויל. שמן החוחובה משמש לתעשיית הקוסמטיקה. הביקוש לו הולך ורב בגלל איכותו הגבוהה ודרישת השוק לשמנים טבעיים. הוא משווק לכל רחבי תבל, לאירופה, ארה"ב, אוסטרליה והמזרח הרחוק.

עדר הבקרכמאה ושלושים ראש רועים בצמוד לשמורת בתרונות בארי ( "המכתש").


הפרדס

מאז 2008 הכפיל הפרדס את גודלו. חלקות חדשות ניטעו ובחלקות ותיקות הוחלפו הזנים לעדכניים. בפרדס אשכוליות, פומליות, תפוזים וקליפים ולימונים. הזן המוביל בפרדס הוא 'אור' זן קליף משובח בפיתוח ישראלי המשווק בהצלחה לאירופה.על תולדות החקלאות בבארי ניתן ללמוד בויקיבוץ בארי בערכים: פלחה, פלחין, שלחין, פרדס, חוחובה, רפת ועוד..