title
אחרי 60 שנה: בית כנסת בקיבוץ 'בארי'
כתבה זו אינה מייצגת את בארי או אתר בארי. היא הועלתה כדי להראות סוג כתבות מגמתיות שמבוססות לא פעם על עובדות שקריות. מטרת אתר בארי: להראות גם את סוג הכתבות האלה לחברים ולגולשים. 
הצגת הכתבה חושפת את המתרחש מאחרי הקלעים  כאשר קיבוץ חילוני באופיו רואה לנכון גם לאפשר בתוכו בית כנסת למעוניינים בכך. מול הכוונה הפלורליסטית והחלטות שנעשו בתוך הקיבוץ לטובת חבריו, מנסים גורמים חיצוניים בעלי עניין זר לבחוש בקלחת: להציג את הקיבוץ כמשנה את אופיו, כמי שמקפח את חבריו השואפים לנהוג באורח חיים דתי, ובמקרה זה- להציג את הקמת בית הכנסת כתוצאה מפעילות ארגון דתי חיצוני לקיבוץ.

כל הדברים האלה כאמור אינם נכונים. אתם מוזמנים לקרוא את הכתבה בהסתייגויות אלה.

כתבה באתר הידברות על פתיחת בית הכנסת המשופץ. עם חיים חוטר ישי. 20.9.2015


אביבית, מנהלת האתרתאריך פרסום
18/11/2015